סדר הדין

האם יש לקיים דיון במקום בו התבצעה העסקה

הרב עדו רכניץ
נפוצים המקרים בהם עסקה התבצעה במקום מסוים, לדוגמא, העסקת פועל או השכרת דירה, ולאחר מכן הנתבע עבר דירה למקום אחר. בדרך כלל ההלכה היא שהדיון מקיים במקום מגוריו של הנתבע, אולם, יתכן שיש לקיים את הדיון במקום בו התבצעה העסקה.
קראו עוד קראו עוד

הבאת ראיות ביוזמת בית הדין

הרב עדו רכניץ
על בית הדין מוטלת החובה להוציא את הדין לאמיתו. כתוצאה מכך, מוטל על ביה"ד לחקור ולבדוק ראיות המובאות בפניו. כמו כן, יכול ביה"ד לייעץ לנתבע ותובע אילו ראיות עליהם להביא כדי לזכות בדין.
קראו עוד קראו עוד

סדר הדין האזרחי – בין מהות לפרוצדורה במשפט העברי ובמשפט הכללי

ד"ר איתמר מירון
העבודה מראה כיצד יכולה קבלת מערכת הערכים והעקרונות של המשפט העברי בתחום סדר הדין, לסייע לבעיות הקיימות היום במערכת. ניתוח מגמות העומק מעיד כי מעבר למודל המוצע הינו מחויב המציאות
קראו עוד קראו עוד

לגמור את הדין כדי להטיל שלום בעולם

הרב עדו רכניץ
ככלל, תפקידו של דיין במשפט העברי הוא לרדוף צדק, כלומר, לנגד עיניו של הדיין אמורה לעמוד מטרה אחת בלבד - פסיקת דין אמת. אמת שאינה מתחשבת בנסיבות האישיות של העומדים לדין - "לא תעשו עול במשפט, לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפט עמיתך" (ויקרא יט, טו). אף על פי כן, עיון בשיטת הרא"ש מעלה, כי הוא ראה מטרה נוספת לבית הדין, והיא השכנת שלום. אין הכוונה ליצירת אווירה רגועה ורגשי ידידות, אלא לכך שיש לחתור לסיום סכסוכים משפטיים, גם כאשר אין אפשרות לברר את האמת. מאמר זה פורסם ב"עלון שבות בוגרים".
קראו עוד קראו עוד

Mishpetei Eretz A Collection of Essays in Halachic Law Volume I

Jurist, Jurisdiction and Jurisprudence || Rabbi Yaron Unger -Editor | Rabbi Michael L. Baris & Rabbi Chaim J. Bloch: Co-editors || (Ofra, Israel 2002 – 5762)
קראו עוד קראו עוד

החובה לתת פרוטוקול לצדדים הדנים בדין תורה

לפי דין תורה אין כלל חובה לרשום פרוטוקול, אך לפי תקנות הדיון של הרבנות הראשית ישנה חובה להכין פרוטוקול ולהעביר את הפרוטוקול לעיון הצדדים.
קראו עוד קראו עוד

בית דין שדן במעמד צד אחד

בית דין לא יכול לדון במעמד צד אחד אלא בתנאים מסויימים. אם לא כן פסק הדין חסר תוקף.
קראו עוד קראו עוד

הגמשת סדרי הדין ההלכתיים: 'אופקית' או 'אנכית'? עיון בשיטות התוספות והרמב"ם בסוגיות יחיד מומחה, פשרה וקבלת פסולים.

הרב ד"ר מיכאל בריס
סוגיות שונות בהלכות דיינים מלמדות על האפשרות העקרונית, לסטות מסדרי הדין הקבועים בהלכה, באופנים שונים. עיון בסוגיות שונות בהלכות דיינים, מגלה שתי תפישות שונות: הגמשה "אנכית" והגשמה "אופקית" של סדרי הדין, כלשונו של הרב מיכאל בריס. הגמשה 'אנכית' היא זו המתאפשרת עקב מתן סמכות מיוחדת לדיין, מכוחה הוא רשאי לדון, אף שלא לפי סדרי הדין הרגילים. הגמשה 'אופקית' היא זו שאינה מתאפשרת עקב שינוי מעמדו של הדיין, אלא עקב הסכם שבין המתדיינים. בחינת שיטתם של בעלי התוספות לעומת זו של הרמב"ם בסוגיות יחיד מומחה, פשרה וקבלת פסולים, מגלה שתי תפישות עקרוניות ומנוגדות בהקשר זה, ויש בה כדי ללמד על משמעויותיהן ההלכתיות.
קראו עוד קראו עוד

סתימת טענות וסתירת הדין: סופיות הדיון בשיטת הרמב"ם

הרב ד"ר מיכאל בריס
לכאורה, אין ההלכה מכירה בעיקרון המקובל במשפט המערבי, בדבר "סופיות הדיון". עמדה זו מוצאת ביטוי מובהק בדברי המשנה שבפרק השלישי של מסכת סנהדרין, הקובעת ש"כל זמן שמביא ראיה, סותר את הדין". אמנם, כאשר אמר בעל דין "אין לי ראיה", נפסק שאינו רשאי עוד להביא ראיה, על מנת לסתור את הדין. עיון בדברי ראשונים, אינו מגלה זיקה בין הלכה זו, לעיקרון בדבר סופיות הדיון. אולם, טוען הרב מיכאל בריס, עיון מדוקדק בדברי הרמב"ם בהלכות סנהדרין, תוך השוואת מושגים, עשוי לגלות שלדעת הרמב"ם, העיקרון של "סופיות הדיון" הוא העומד בבסיסה של הלכה זו. לעמדה זו יש אף משמעות הלכתית, המוצאת לה ביטוי בדברי פוסקים מאוחרים.
קראו עוד קראו עוד

דיון שלא בפני בעל דין

הרב הלל גפן
כיצד על בית הדין לנהוג במקרה שהוא מוסמך לדון על פי חוק אולם הנתבע מסרב להגיע לדיון? בכך עוסק המאמר הבא
קראו עוד קראו עוד

מדריך לפנייה לבתי דין לממונות הפוסקים על פי ההלכה

הרבנית ד"ר שפרה מישלוב
מה כדאי לדעת לפני שפונים לבית דין? האם יש צורך בעו"ד? ועוד
קראו עוד קראו עוד

תביעת אשה חסרת כל

הרב אלעזר גולדשטיין
אשה נתבעת על חוב של בעלה שהייתה ערבה לו, האם ניתן לתבוע אישה בכלל, ובמקרה זה בפרט? והאם הדין שונה כאשר היא חדלת פירעון?
קראו עוד קראו עוד

בחר דיין במסגרת זבל"א (זה בורר לו אחד) והדיין חלה

אם הדיין שבעל הדין בחר בו חלה- בעל הדין רשאי לחזור בו, ואין הצד השני או הדיינים יכולים להכריח אותו לקבל דיין בניגוד לרצונו. ואם הדיין השלישי או הדיין שנבחר ע"י הצד השני חלה- בעל הדין השני אינו יכול לחזור בו.
קראו עוד קראו עוד

מקורות, הערות והארות בהלכות דיינים – חושן משפט, סימנים א-ו.

הרב חיים יואל בלוך, הופקד במהלך הלימודים במכון "משפטי ארץ" לקראת מבחני הרבנות הראשית בהלכות דיינים-עדות, על הוראת ההלכות ב"בקיאות". במסגרת תפקידו זה, הוציא מדי פעם חוברות, אשר בהן הערות, הארות ומקורות מדברי ראשונים, אחרונים וספרות השו"ת, אשר לרוב, אין הם מצויים עבור הלומד. מתוך חוברות אלו, מתפרסם כאן קובץ קצר, על ששת הסימנים הראשונים של 'שולחן ערוך' חושן משפט, העוסקים בסמכות בתי הדין בזמן הזה, ענישה שלא מן הדין, הרכב בית הדין, עשיית דין עצמית, זמן הדיון וסך התביעה המינימאלי, המצדיק דיון. הקובץ יוכל לשמש כלי יעיל ביותר לכל המבקשים ללמוד ולהעמיק בהלכות אלו, ולהרחיב דעת, בדבריהם של פוסקים אשר לרוב, ספריהם אינם כה מצויים.
קראו עוד קראו עוד

האם יש בהלכה מקור לצורך ברוב מיוחס?

גם בהלכה מצאנו מקרים בהם לא די ברוב רגיל וצריך רוב מיוחד, וזאת כאשר מונחת על הכף הכרעה בעלת משקל רב וחשיבות יתרה או חומרה מיוחדת.
קראו עוד קראו עוד

הוצאת חפצים של שוכר שנשארו בדירה

לכתחילה יש לפנות לבית דין על מנת לפנות את רכוש השוכר. יש פוסקים המתירים לפנות את הרכוש למחסן אחר על חשבון השוכר. אם השוכר מסרב לבוא לבית דין, בית הדין ייתן בידי המשכיר כתב סירוב ויוכל לפנות לבית המשפט על מנת לפנות את רכוש השוכר מהבית.
קראו עוד קראו עוד

כי המשפט לא-לוהים הוא

הרב יאיר פרנק
תאור הליך הדיון בבית הדין מתואר בתורה כעמידה "לפני הא-לוהים". מה משמעות הדבר? מהן ההשלכות ההלכתיות הנובעות מכך? בשאלות אלו עוסק הרב יאיר פרנק, תוך עיון בהלכות אחדות מהלכות דיינים. במהלך הדיון, מנתח המחבר סוגיות שונות הנוגעות לסדרי הדין והדיון, ולתפקידיו של בית הדין, הדן לפי משפט התורה. בין סוגיות אלו: בית הדין כמנהיגי ציבור, התורה והמשפט הטבעי, חתירה לאמת מול פורמאליות בסדרי הדין, חסד ודין במשפט, ועוד.
קראו עוד קראו עוד

חובת ההתייעצות לפני מתן פסק הדין

הרב אלי גורפינקל הרב בנימין זלצמן
"התוקעים עצמם לדבר הלכה" הם אלו שמכריעים דין מבלי להתייעץ עם גדולים מהם. חובת ההתייעצות לפני מתן פסק הדין היא חובה ייחודית למשפט התורה, שאין לה אח ורע בשיטות משפט אחרות, להבדיל. למרות זאת, חובה זו לא זכתה לכתיבה ולספרות נרחבת, בדברי הפוסקים. הרבנים אלי גורפינקל ובנימין זלצמן טרחו וחקרו חובה זו, תוך שהם מסתייעים רבות בספרים אשר אינם מצויים. התוצאה - מאמר מקיף ביותר, המציג את מקור החובה, טעמה, משמעותה, היקפה, ועוד.
קראו עוד קראו עוד

ישיבת קרובי משפחה בוועדה הממנה רב

אסור לקרובי משפחה לשבת בוועדה הממנה רב, כיוון שלוועדה יש דין של בית דין ועליה לשמור על כללים אלו. זאת בניגוד לעמדת כמה פוסקים שראו בוועדה שותפות בעלמא שלא צריכה לעמוד בקריטריונים של בית דין.
קראו עוד קראו עוד

האם דיין חייב לנמק את פסק הדין?

יש מקרים שבהם צריך לנמק את פסק הדין
קראו עוד קראו עוד

הרשמו לקבלת עדכונים

tags icon תגיות

Institute books אבידה ומציאה אודות המשפט העברי אומדן אונאה אונס ואיומים אסמכתא אפוטרופסות אתיקה עסקית אתיקה שלטונית בוררות ביטוח בינה מלאכותית בית הדין לממונות בר מצרא בתי הדין הרבניים בתי המשפט גבורה גביית חוב גזל גיור גרמא ומניעת רווח דבר האבד דוגמא אישית דין נהנה דינא דמלכותא דיני חברות דיני חוזים דיני משפחה דיני עבודה דיני ראיות דיני תנאים הברחת נכסים הדין הבינלאומי הדין הפלילי הודאת בעל דין הוצאה לפועל הוצאות משפט הוצאת דיבה ולשון הרע היזק ראיה היתר עיסקא הכרעה במחלוקות הלוואה הלכת השתחררות הלנת שכר המחאה / שיק הסגת גבול הסכמי ממון במשפחה הסתמכות העימות האסימטרי הפרת חוזה הצמדה הקדש ונאמני הקדש השכרת רכב השלטון המקומי השקעות התיישנות התמודדות עם כשלים ועשית הישר והטוב זכויות יוצרים זכות עמידה זכיונות זכרון דברים חגים חוזה לטובת צד שלישי חוזה מכר דירה חוזה עבודה וקבלנות חוזה שכירות חוזים משפטי ארץ חוק הבוררות חוקה חוקי המדינה חוקי התורה חזרה מהתחייבות חיוב גבוה מסכום התביעה חיי אדם חירות חלוקת רכוש טוהר הנשק טוען ונטען טכנולוגיה ומשפט עברי טענת אי הבנה ייעוץ חקיקה ירושה ישמ"ע כלכלה יהודית כנסי הדיינים כספי ציבור כפיה דתית כשרות משפטית כתב סירוב כתובה לימודי אזרחות מבצע אנטבה מדינה כהלכה מדיניות ציבורית מוניטין מוסר לחימה יהודי מזונות מחילה מחשבה מדינית מטלת ביצוע מיגו מידות הלוחם הישראלי מידת סדום מיסים וארנונה מיקח טעות מכר מכר דירה מכר רכב מכת מדינה מלחמת לבנון השניה ממון המזיק מנהג מסחר מצור מקרקעין משטר וממשל משמעת משפט מנהלי משפט ציבורי משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם מתנה נזיקין סדר הדין סופיות הדיון סיוע לדבר עבירה ולפני עוור סמכות בית הדין ומקום הדיון סמכות עובד סעד שלא נדרש סקירת פסק דין עבודות אקדמיות עביד איניש דינא לנפשיה עגונה עד מומחה עד פסול עדות עדות קרובים עני המהפך בחררה ערבות הדדית עריכת דין ערעור פדיון שבויים פוליגרף פיטורי עובד פנימיות התורה פסולי דין פרשנות חוזה פרשת שבוע פשרה צדק מקור ראשון צדקה צו מניעה צוואה צנעת הפרט קבלן קורונה קניין קנסות רווחה יהודית ריבית רישום בטאבו רכב אוטונומי רמאות וגנבת דעת רפואה ומשפט עברי שבועה שו"ת משפטי ארץ חלק א שוויון שומרים שוק ההון שותפות שטר שטר בוררות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה שכירות דירה שכנים שמיטה ופרוזבול תום לב תורת המשפט תחרות תיווך תלונת שווא תקנון בית משותף תקנות הדיון