תיקון לחוק ההוצאה לפועל - בדיקת רכב מעוקל

הרב הלל גפן
ישנן נקודות בהן חוק הוצאה לפועל והתקנות הנלוות אליו גורם עוול. למשל, כאשר מדובר בעיקול של רכב, השיטה היא שהרכב מעוקל ונמכר ללא שניתנת אפשרות לקונים לבדוק אותו. במילים אחרות, הרכב עומד סגור לחלוטין במגרש, והקונים המעוניינים בוחנים אותו מבחוץ ומחליטים כמה הם מוכנים לשלם עליו. כדי לתקן את המצב ראוי היה לתקן את התקנות שקבע שר המשפטים, אולם, עד שהדבר יתוקן אנו מציעים לתקן את סעיף 27 לחוק ההוצאה לפועל.
tags icon תגיות

כאשר אדם חויב בכסף בבית משפט ואינו משלם את מה שהוא חייב, רשאי בעל החוב לפנות לרשות הגביה, וללשכות הוצאה לפועל. אלה יעקלו את רכושו של החייב, ימכרו את הרכוש, יגבו מהכסף שהתקבל את הוצאות הגביה (הגבוהות) ואת היתרה יתנו לבעל החוב.

גם מי שפונה לבית דין לממונות ומקבל פסק דין, פונה לבית המשפט המחוזי כדי לאשר את פסק הדין ומשם הוא ממשיך בדרכו ללשכות ההוצאה לפועל כדי לממש את פסק הדין.

במסגרת הכנת נייר עמדה מס' 6 לכנס הדיינים בשנת תשע"א (מפורסם באתר דין תורה) בדקנו את חוק הוצאה לפועל בהשוואה להלכה, וזאת כדי לבחון האם אכן ראוי שבית הדין יאפשר לזוכה בדין לפנות להוצאה לפועל. לאחר בדיקה שיטתית התברר שחוק הוצאה לפועל בדרך כלל מקל עם החייב, ולכן מי שנעזר בו לא יקבל כסף שלא מגיע לו.

אולם, התברר שישנן נקודות בהן חוק הוצאה לפועל והתקנות הנלוות אליו גורם עוול. למשל, כאשר מדובר בעיקול של רכב, השיטה היא שהרכב מעוקל ונמכר ללא שניתנת אפשרות לקונים לבדוק אותו. במילים אחרות, הרכב עומד סגור לחלוטין במגרש, והקונים המעוניינים בוחנים אותו מבחוץ ומחליטים כמה הם מוכנים לשלם עליו.

כל בר דעת מבין שמדובר ב"חתול בשק", כיון שאין לקונה דרך לדעת מה המצב המכני של הרכב (כגון, מצב המנוע), כמו כן הוא לא יכול לדעת האם הרכב עבר תאונה שמורידה את ערכו. התוצאה היא שבדרך כלל כלי רכב מעוקלים נמכרים בשליש ממחיר המחירון שלהם. מי שנפגע מנוהג נפסד זה הם החייב ובעל החוב גם יחד. כדי להסביר זאת, להלן מקרה אמיתי אליו נחשפנו במסגרת המחקר:

שמעון חייב לראובן 30,000 ₪, כדי להבטיח את תשלום החוב רשם ראובן משכון על רכבו של שמעון השווה 70,000 ₪. שמעון לא שילם את החוב וראובן פנה לבית דין לממונות שחייב את שמעון. שמעון לא ביצע את פסק הדין וראובן פנה לבית המשפט ואחר כך להוצאה לפועל.

ההוצאה לפועל עיקלה את הרכב ומכרה אותו ללא אפשרות בדיקה. ואכן הרכב נמכר בשליש משוויו, תמורת כ-20,000 ₪. מסכום זה גבתה ההוצאה לפועל את הוצאות הגביה בסך 10,000 ₪.

לסיכום, שמעון הפסיד 70,000 ₪ עבור חוב של 30,000 ₪. ומה שקיבל ראובן זה בסך הכל 10,000 ₪!

בעקבות זאת היו בין פוסקי זמננו שאסרו לפנות להוצאה לפועל גם כאשר אדם לא מבצע פסק דין של בית דין לממונות. כדי לתקן את המצב ראוי היה לתקן את התקנות שקבע שר המשפטים, אולם, עד שהדבר יתוקן אנו מציעים לתקן את סעיף 27 לחוק ההוצאה לפועל

הוספת סעיף 27(ד)

1.

לאחר סעיף 27(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 יבוא –

 

 

"(ד)     על אף האמור בס"ק (א), אם היו המיטלטלין המעוקלים רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה [נוסח חדש], לא יימכר הרכב אלא לאחר ביצוע בדיקה של תקינותו של הרכב.

הוספת סעיף 27(ה)

2.

לאחר סעיף 27(ד) יבוא –

 

 

"(ה) תוצאותיה של בדיקה כאמור יהיו פתוחים לעיון הציבור".

הוספת סעיף 27(ו)

3.

לאחר סעיף 27(ה) יבוא –

 

 

"(ו) השר יקבע בתקנות הוראות לעניין יישומן של ההוראות שבס"ק (ד) ו-(ה)".

 

 

הדפיסו הדפסה