נזקים לדירה מושכרת

אם הנזק נגרם משימוש רגיל ולא חריג אזי חובת התשלום חלה על המשכיר. אולם, אם הנזק נגרם משימוש חריג אזי החובה חלה על השוכר. בנוסף, יש לבדוק האם חלוקת האחריות על נזקים הוגדרה במפורש בחוזה.
tags icon תגיות

השאלה:

שלום הרב. רציתי לשאול האם אני חייב לשלם למשכיר של הדירה שלי על חלון שהתנפץ מהרוח. והאם אני חייב לשלם על שלבים של תריס שנפלו כנראה מהרוח, אבל בזה אולי קצת אשמתנו, שהשארנו אותו פתוח, והוא נטרק כל הזמן מהרוחות.

 

התשובה:

יחסי שוכר משכיר נבחנים לאור ההלכה ולאור המנהג הרווח:

ההלכה - נחלקו הראשונים במקרה שיש תקלות בבית השכור תוך כדי תקופת השכירות, האם ישנה חובה על המשכיר לתקנם. הריטב"א (בבא מציעא קג, א בשם רבו הובא בנימוקי יוסף) כותב שאינו חייב לתקן והביאו הרמ"א (חו"מ שיד, א).

אך דעת רוב הראשונים שהמשכיר חייב לתקנם (רמב"ן שם, מאירי שם, שו"ת הרא"ש לה, ו), וכך פוסק השו"ע (חו"מ שיב, יז) כשהרמ"א אינו חולק על כך (ראו קצות החושן שיד,א שתמה על שיטת הרמ"א שסותר עצמו) וכן הכרעת האחרונים (ערוך השולחן חו"מ שיד,ד).

המנהג - למעשה בנושאים מעין אלו כמו בכל דיני ממונות הדין הוא שהולכים אחר המנהג (רמב"ם שכירות ו, א; רמ"א חו"מ שיד, ב). המנהג המקובל הוא שכל הוצאה כספית שנועדה לשמר או לתחזק את הדירה מוטלת על המשכיר, אם הנזק נגרם מבלאי טבעי, וזאת בתנאי שהתיקון הנצרך הוא בגדר "מעשה אומן", כלומר נדרש איש מקצוע על מנת לתקן את הנזק. לעומת זאת, אם הנזק נגרם כתוצאה ישירה ממעשיו של השוכר הרי שחובת התשלום חלה עליו, ואף אם הנזק לא נגרם ע"י נזק ישיר של השוכר אך נגרם משימוש שלא כמקובל חובת התשלום חלה על השוכר (ספר 'עמק המשפט' דיני שכירות בתים סימן לו).

לכן, במקרה שלך הדין תלוי בשאלה מאיזו סיבה נגרמו הנזקים לחלון ולתריסים (שהתיקון של שניהם נחשב 'מעשה אומן'). אם הנזק נגרם משימוש רגיל ולא חריג אזי חובת התשלום חלה על המשכיר. אולם, אם הנזק נגרם משימוש חריג אזי החובה חלה על השוכר.

 יש לציין שבמקרים רבים מצוין בחוזה על מי מוטלת האחריות לתקן במקרה של נזקים שאירעו בתקופת השכירות – ואם אכן גם בחוזה שלכם ישנו סעיף כזה, הולכים אחר לשון החוזה.

 

הדפיסו הדפסה