צוואה - הרב צבי יהודה בן יעקב

הרב צבי יהודה בן יעקב
צוואה שנערכה במסגרת ביה"ד לעניני ממונות בר"ג, שתענה הן לדרישות ההלכה והן לדרישות החוק.
tags icon תגיות

צואה  מחיים

הרב צבי יהודה בן יעקב

משפטיך ליעקב, חלק ב', עמ' רצו

מבוא

במסגרת ביה"ד לעניני ממונות בר"ג, ערכתי נוסח של צואה מחיים שיענה הן לדרישות ההלכה והן לדרישות החוק. הנוסח דלהלן הינו עבור זכר הרוצה לחלק את נכסיו בין מספר מוטבים. במידה ואת הצואה עורכת נקבה, יש לנסח את הצואה בלשון נקבה. במידה ובעל או אשה רוצים להעביר את נכסיהם לבן הזוג ואח"כ לילדים, עיין בהערה 1.1

 

 

צואה מחיים

בס"ד,    תש____, (       .            .           )

אני הח"מ _____________        ת.ז. ________ המתגורר ברח' __________________, מצוה בדעה צלולה ומיושבת, ללא כל אונס וכפיה, כדלהלן:

א. כל רכושי מקרקעין ומטלטלין, פקדונות וחסכונות בבנקים, הן במטבע ישראלי והן במטבע זר, נירות ערך, אגרות חוב, כספים, חובות שחייבים לי הן בע"פ והן בשטר, זכויות, וכל רכוש אחר שיהיה בבעלותי שעה אחת קודם פטירתי.

ב. את כל הנ"ל הנני מקנה במתנת בריא שתחול מהיום ושעה אחת קודם מיתתי, אם לא אחזור בי, כמתנה גלויה ומפורסמת, כל דבר ודבר לפי קנינו המועיל ביותר ובאופן המועיל ביותר, בהקנאה גמורה למוטבים דלהלן בחלקים שוים[1]: 1

            ________________________________________________________

            ________________________________________________________

            ________________________________________________________

            ________________________________________________________

            ________________________________________________________

ג. על רכוש שאין הקנין נתפס בו, הנני מודה בהודאה גמורה שאני חייב לכ"א מהמוטבים דלעיל סך השוה לחלקו ע"פ הצואה בנכסים שאין הקנין נתפס בהם. וקבלתי על כך אף בתורת התחייבות בקנין גמור אגב סודר, ושעבדתי נכסי לחוב זה מטלטלי אגב מקרקעי. חוב זה והתחייבות זו הותנו אף הם באם לא אחזור בי מצוואתי זו[2].2

כל הדברים הנזכרים, נעשה בהם קנין המועיל ביותר ובאופן המועיל ביותר,     וקבלתי על עצמי את סברת הפוסקים המקיימים שטר זה. וכל ספק בלשון השטר יהיה נידון לטובת המקבל וידו תהיה על העליונה.

זאת היא צואתי האחרונה, והיא מבטלת כל צואה קודמת שכתבתי, אם ישנה כזו. התנתי תנאי במתנה זו שאני יכול לחזור בי ממנה בכל עת שארצה. חזרה מצואה  זו יכולה להיות אך ורק ע"י שטר צואה אחר, החתום בחתימת ידי ובעדים כשרים המעידים כי קבלתי בקנין, וכן שהייתי בדעה צלולה בזמן כתיבת הצואה החדשה.

ולראיה וקנין באתי על החתום:

            __________________            היום:_____________________

אנו החתומים מטה:

            _____________________      ת.ז. ________________

            _____________________      ת.ז. ________________

מאשרים בזה כי הופיע בפנינו __________________ ת.ז._________ בבקשה שנערוך לו צואה ע"פ רצונו. הנ"ל הקנה בפנינו בקנינים ע"פ דין תורה, וכן חתם בפנינו, בהיותו בדעה צלולה.

ולראיה באנו על החתום:

            ____________            ______________        היום,______________

 

[1]  כפי שציינתי נוסח זה הינו של זכר המוריש למוטבים שונים בחלקים שוים. במידה ורצונו לתת בחלקים שונים, ניתן למחוק את המילה "בחלקים שוים", ולציין ליד כל מוטב את חלקו. בעל שרוצה להעביר את נחלתו לאשתו, עליו למחוק את המילים "בהקנאה גמורה למוטבים דלהלן בחלקים שוים", ולכתוב כדלהלן:

בהקנאה גמורה ולא בתורת אפוטרופוס, לאשתי ________________ ובמידה ואשתי לא תהיה בין החיים שעה אחת קודם מיתתי, הריני מקנה כנ"ל, למוטבים דלהלן בחלקים שוים:

[2]  דרך הודאת חוב שבאמצעותה יקבל המוטב כל נכס שאין הקנין נתפס בו, כגון דבר שלא היה בעולם או ברשות המוריש בשעת כתיבת הצואה. ראה בענין זה, כתובות קא,ב ובראשונים שם, בנתיבות מ,א, והארכתי בענין זה בסי' מז.

הדפיסו הדפסה