משפטי ארץ ד: חוזים ודיניהם

הכרך הרביעי בסדרת משפטי ארץ, ובו מאמרים של חוקרי המכון לצד רבנים וחוקרים על דיני חוזים ועל דוגמאות חוזים. תשע"ו, 456 עמודים. ניתן להוריד את הספר כקובץ בחינם, או לצפות במאמרים באתר אסיף.
להורדת קובץ מצורף לרכישה עלות: 154 ש"ח
tags icon תגיות

לצפייה במאמרים באתר אסיף לחצו כאן

 

מתוך ההסכמות

הרב יעקב אריאל

אשריכם שזיכיתם את הציבור בספר זה... זהו צעד נוסף בהעלאת קרן התורה בישראל, ובהחדרת המשפט התורני לחיי המעשה, משימות אשר מכון "משפטי ארץ" ממלא בהצלחה ובסיעתא דשמייא.

הרב אשר וייס

הכל יודעים שלא יעלה על הדעת לכתוב שטר מכירת חמץ, כתובה וגט אלא על פי התורה והמסורה. אך בבואם לקנות ולמכור, ללוות ולהלוות, לשכור ולהשכיר לא יעלה על דעתם שאף שטרות אלה יש לערוך לפי ההלכה. על כן בואו נחזיק טובה למכון משפטי ארץ על הקובץ החשוב והיקר בדיני חוזים.

 

תוכן העניינים

הסכמות 9

הרב אברהם גיסר - הבטחה וחוזה. 13

הקדמת העורכים. 17

תקצירי המאמרים. 19

 

שער ראשון: עיוני חוזים

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג - מבוא לדיני חוזים. 27

הרב שמואל פולצ'ק - מבוא להלכות ריבית. 45

הרב עדו רכניץ - תניות מכללא. 55

הרב הלל גפן - כללי השלמההשלמת פרטים שלא הוגדרו בחוזה. 67

הרב ד"ר אלי גורפינקל - החותם על שטר שלא קרא או לא הבין על מה חתם: "חוזה אחידבהלכה  77

ד"ר בנימין פורת - חוזים בכפייה וצדק מהותיעיון בספרות השו"ת. 89

הרב פרופ' רון ש' קליינמן - תוקפם ההלכתי של חוזה בכתבזיכרון דברים וסעיף פיצויים מוסכמים  117

הרב חיים בלוך - מעמדו ההלכתי של שיק והדין כשאבד. 135

הרב דניאל כ"ץ - תרופות בשל הפרת חוזה. 153

הרב ד"ר יפתח יצחק שנדורפי - ספרי השטרותהסופרים ומוסד ה"ערכי" 175

שער שני: חוזים מבוארים

מדריך למשתמש בחוזים שבספר. 203

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג - חוזה מכר דירה. 205

חוזה מכר (לדירה בנויה) עם הערות מבארות. 215

הרב הלל גפן - חוזה מכר רכב. 225

חוזה מכר רכב עם הערות מבארות. 233

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג והרב עדו רכניץ - חוזה עבודה. 239

חוזה עבודה עם הערות מבארות. 247

הרב אלעזר גולדשטיין - חוזה קבלני לביצוע עבודות בניין 251

הסכם קבלני לביצוע עבודות בנייה עם הערות מבארות. 289

הרב עדו רכניץ - חוזה שכירות – דירת מגורים. 303

חוזה שכירות – דירת מגורים עם הערות מבארות. 310

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג - הסכם השאלת ספר תורה. 323

הסכם השאלת ספר תורה עם הערות מבארות. 328

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג והרב עדו רכניץ - חוזה הלוואה ללא ריבית. 333

חוזה הלוואה עם הערות מבארות. 340

הרב שמואל פולצ'ק - היתר עסקא. 345

הסכם היתר עסקא עם הערות מבארות. 357

הרב שלמה אישון - היתר עסקא כללי לעסק. 363

היתר עסקא כללי לעסק עם הערות מבארות. 372

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג - צוואת אדם לא-נשוי 377

צוואת אדם לא-נשוי עם הערות מבארות. 385

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג - צוואת אדם נשוי 391

צוואת אדם נשוי עם הערות מבארות. 396

הרב הלל גפן - הסכם בוררות. 401

הסכם בוררות "ארץ חמדה – גזית" עם הערות מבארות. 412

הרב שמואל פולצ'ק - הסכם קבלנות להפעלת עסק בשבת. 415

הסכם קבלנות עם הערות מבארות. 430

הרב איתי אליצור - פרוזבול. 437

פרוזבול עם הערות מבארות. 444

הרב אהרן פלדמן - היתר מכירה לגידולי חממה. 445

הסכם מכירה לגידולי חממה עם הערות מבארות. 453

 

 

הדפיסו הדפסה