דוגמת הסכם הזמנת שירותי תיווך בבלעדיות על פי ההלכה

הרב הלל גפן
מבוסס על הסכם התיווך של איגוד המתווכים בתוספת מספר סעיפים מסומנים
tags icon תגיות
להורדת קובץ מצורף

הסכם תיווך במקרקעין ע"פ ההלכה מפורסם כאן

 

(מבוסס על הסכם התיווך של איגוד המתווכים בתוספת מספר סעיפים המסומנים בכוכבית - *)

פרטי המזמין/נה: תאריך ההזמנה: ____________

שם משפחה: ___________ שם פרטי:_____________ ת.ז/ מס' דרכון:_______________

טל: ________________ נייד:__________________

דואר אלקטרוני:_________________________________________

כתובת מגורים:________________________________________

פרטי "הנכס" והעסקה:

סוג העסקה המבוקשת: מכירה / השכרה

כתובת "הנכס":_____________________________________

סוג "הנכס": נכס מגורים / נכס מסחרי / אחר__________________________

תאור "הנכס" : מ"ר: ________________ מס' חדרים:________________

מחיר מבוקש:_____________ ₪ / $ ארה"ב

הערות:_________________________________

.1 אני החתום מטה מצהיר בזאת כי ביקשתי מ_____________________ (להלן "המשרד") לפעול למכירת /השכרת "הנכס" המפורט לעיל (להלן – "הנכס"), באופן בלעדי על ידי "המשרד" או כל אחד מנציגיו.

2. הנני מתחייב לשלם את עמלת התיווך למשרד מיד לאחר חתימת הסכם מחייב בין הצדדים בנוגע לנכס. דמי התיווך המסוכמים הם: א. במכירה: 2 אחוז מהמחיר הכולל של "הנכס".

     ב. בהשכרה: דמי שכירות של חודש אחד לתקופה של שנה, אך לא פחות ממחיר שכ"ד חודשי במקרה של פחות משנה.

     ג. לסכומים יתווסף מע"מ כחוק.

3. הבלעדיות תכנס לתוקפה מיום ההזמנה מתאריך:___________ועד תאריך:__________.

4. פעולות שיווק: בתקופת הבלעדיות יעשו על ידי "המשרד" לפחות שתי פעולות שיווק על פי התקנון בחוק המתווכים.

     הצבת שלט על "הנכס" או בקרבתו או במרכז מסחרי או על גבי לוח מודעות או כל שלט אחר עליו יוסכם.

     פרסום מודעה באתר אינטרנט או בקרב קהל לקוחות מסוים המופיע במאגר של המשרד, באמצעי אלקטרוני באמצעות דיוור ישיר או באמצעי ממוחשב אחר אשר ייעודו לשיווק נכסי מקרקעין.

     פרסום בעיתון יומי אחד נפוץ לפחות.

     פרסום בעיתון מקומי המיועד לקהל יעד מסוים.

     הזמנת רוכשים פוטנציאלים או מתווכים נוספים לבקר בנכס במועד שיוסכם עליו.

     הזמנתם של חמישה מתווכים אחרים לפחות, שבו מצוי "הנכס" העומד למכירה/השכרה, לשתף פעולה לשם מכירת "הנכס".

     פעולת שיווק נוספת (שאינה מנויה בפסקאות 1 עד 6 כפי שמוסכם בינינו)_______________

5. דמי התיווך ישולמו בכל מקרה שה"נכס" יימכר / יושכר בתקופת הבלעדיות, כמו כן ישולמו דמי התיווך במידה ויימכר הנכס לאחר תום תקופת הבלעדיות בכל זמן שהוא ללקוח שנודע לו או שהוצג בפניו הנכס או שהגיע אל הנכס כתוצאה מפעולה שיווקית בתוך תקופת הבלעדיות גם שלא ישירות ע"י המשרד ונציגיו.

6.  בתקופת הבלעדיות לא נאפשר למתווכים אחרים לפעול עבורנו אלא באמצעות המשרד בלבד. אנו מתחייבים להפנות אליכם כל לקוח או מתווך שיגיעו או שיפנו אלינו בתקופת הבלעדיות. כל קשר או משא ומתן עם קונים עתידיים או כל גורם אחר בא כוחם ייעשה באמצעות המשרד בלבד. בין אם הרוכש הגיע דרכם או בדרך אחרת כלשהי.

7.  במידה ונפר התחייבות זו נפצה את המשרד פיצוי מוסכם של 3% ממחיר העסקה.

8. במידה והמשרד או נציגיו ימצאו לקוח וימכרו/ישכירו את הנכס לאחר תקופת הבלעדיות, ויהוו הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם יהיה המשרד זכאי לדמי התיווך המוסכמים לעיל.

9. *הסכם בוררות - בכל מחלוקת הנוגעת לחוזה זה הצדדים קיבלו על עצמם את ___________________________________ כבורר מוסכם (להלן, "הבורר"). חתימה על החוזה דינה כחתימה על הסכם בוררות כמשמעה על פי דין תורה וחוק המדינה. הצדדים קיבלו על עצמם, את הבורר, בין לדין תורה בין לפשרה, במקרה שיש לבורר שטר בוררות – כפי שמפורט באותו שטר בוררות.

10. *תוקף הלכתי - הצדדים מקבלים על עצמם את דעת הפוסק המקיים הסכם זה ומתחייבים על פי דעתו, הצדדים מודים שכל ההתחייבויות וההקנאות נעשו על פי "היתר עסקא" כתיקון חכמים, ושכל התנאים נעשו על פי דיני התנאים כתקנת חכמים. כל הקניינים, החיובים ותנאי הסכם זה נעשו בקניין היותר מועיל על פי דין תורה בכלי הכשר לקנות בו בבית דין חשוב מעכשיו באופן שאין בו אסמכתא, כתקנת חכמים.

 

שם המזמין________________________ ת"ז/מס' דרכון_______________

 

הדפיסו הדפסה