דוגמת הסכם תיווך מקרקעין על פי ההלכה

הרב הלל גפן
טופס הזמנת שירותי תיווך במקרקעין בבלעדיות ע"פ ההלכה, ההסכם מבוסס על דוגמת ההסכם של איגוד המתווכים עם תוספות מסומנות.
tags icon תגיות
להורדת קובץ מצורף

טופס הזמנת שירותי תיווך במקרקעין בבלעדיות ע"פ ההלכה מפורסם כאן

 

(מבוסס על הסכם התיווך של איגוד המתווכים בתוספת מספר סעיפים המסומנים בכוכבית - *)

שם הסוכן___________ ת.ז.______________  מ.ר.________________

הזמנת שירותי תיווך נכס מס'___________                   מוכר/משכיר

סוג הנכס:

דירה /דירת גג/ דופלקס /פנטהאוז / וילה /קוטג' / מגרש / אחר_______________

פרטי המזמין/נה:

שם מלא __________________________ ת.ז.  _________________

כתובת  __________________________ טלפון__________________

1. אני הח"מ מבקש בזה כי תפעלו בשמי ועבורי למציאת רוכש /שוכר לנכס המצוין מטה (להלן "הנכס"). בתמורה אני מתחייב לשלם דמי תיווך בסכום המצויין בסעיף 3 להלן, מיד לאחר חתימת הסכם מחייב לרכישת/ שכירת הנכס.

2. הנני מצהיר כי התחייבות זו מתייחסת למתן שירותי תיווך ללא בלעדיות.

3. מוסכם כי שכר טרחתכם יעמוד על 2% מעיסקת מכירת הנכס בצרוף מע"מ, או גובה דמי שכירות של חודש אחד בצרוף מע"מ בגין הסכם שכירות.

4. במידה וההתקשרות בינינו תהיה במסגרת הסכם בלעדיות יחולו על התחייבותי זו הוראות נספח הבלעדיות, ויגברו על האמור בהתחייבות זו, במידה ותהא סתירה בין שתי ההתחייבויות.

5.  *הנני מצהיר כי ידוע לי שיתכן ואהיה חייב בתשלום דמי התיווך או חלקם גם אם העסקה תיגמר על ידי מתווך אחר או ישירות בין הצדדים.

6. *הסכם בוררות - בכל מחלוקת הנוגעת לחוזה זה הצדדים קיבלו על עצמם את ___________________________________ כבורר מוסכם (להלן, "הבורר"). חתימה על החוזה דינה כחתימה על הסכם בוררות כמשמעה על פי דין תורה וחוק המדינה. הצדדים קיבלו על עצמם, את הבורר, בין לדין תורה בין לפשרה, במקרה שיש לבורר שטר בוררות – כפי שמפורט באותו שטר בוררות.

7. *תוקף הלכתי - הצדדים מקבלים על עצמם את דעת הפוסק המקיים הסכם זה ומתחייבים על פי דעתו, הצדדים מודים שכל ההתחייבויות וההקנאות נעשו על פי "היתר עסקא" כתיקון חכמים, ושכל התנאים נעשו על פי דיני התנאים כתקנת חכמים. כל הקניינים, החיובים ותנאי הסכם זה נעשו בקניין היותר מועיל על פי דין תורה בכלי הכשר לקנות בו בבית דין חשוב מעכשיו באופן שאין בו אסמכתא, כתקנת חכמים.

להלן פרטי הנכס:

חדרים____ עיר________ רחוב___________ מס' בית____ מס' דירה__ מחיר____

הדפיסו הדפסה