חתמו חוזה למכירת בית והמחירים התייקרו

אדם חתם חוזה עם קבלן למכירת בית. הבניה התעכבה והמחירים התייקרו. הקבלן דורש סכום גבוה יותר.
tags icon תגיות

השאלה: מוכר ולוקח חתמו על חוזה התחייבות למכור ולקנות דירה בעד סכום קצוב ועשו קנין על זה, הם לא קבעו זמן לסיום הבניה, הלוקח כבר נתן פקדון של 10% של הסכום, כנהוג. הבנייה התעכבה שנתיים ויותר, ונתיקרו השערים, עכשיו המוכר טוען שצריך להוסיף לו, שאינו מרויח מספיק, הבניה התייקרה, זוהי מכת מדינה, החוזה אינו רק שטר התחייבית למכור והוא אונס, וגם זה אונאה וכדו' הלוקח טוען שעל המוכר לגמור המכירה בסכום שהסכימו, לא היה לו לעכב הבניה, היה לו לפרש בחוזה שאם לא ירויח כך וכך יעלה המכיר בכך וכך, בדינא דמלכותא אינו יכול לעשות כן וא"כ אדעתא דהכא חתמו, וכדו'.

תשובה

לא ניתן להכריע בדיני ממונות ללא שמיעת שני הצדדים ולכן נענה באופן כללי לפי מה שעולה מדבריך.

אם הנוסח בין הצדדים היה שהמוכר 'מתחייב בקניין לבנות ולמכור' ההתחייבות תקפה (ראו טור חו"מ קנז יט-כ, סמ"ע קנז, יד).

פעולת הקניין שנעשתה היא כפולה: א. החוזה שתקף מדין סיטומתא, והמקדמה ששולמה שתקפה מצד קניין כסף.

כיוון שכך, אין אפשרות לשנות את המחיר, אפילו אם המחירים עלו ואין בכך משום אונאה כלל. 

הדפיסו הדפסה