רווחה וערכי היהדות

הרב עדו רכניץ
בספר זה מציג הרב ד"ר עדו רכניץ את התפיסה היהודית בתחום הרווחה, תוך התייחסות לסוגיות אקטואליות
להורדת קובץ מצורף לרכישה עלות: 97 ש"ח

מתוך הקדמת מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א:

ספרך החדש רווחה וערכי היהדות הגיעני ושמחני... יישר כוחך על מחקר חשוב ויסודי זה. תקוותנו שגם הוא יתרום את תרומתו להשפעתם של רעיונות היהדות על התרבות העולמית.

 

תוכן העניינים

מכתב ברכה – הרב יעקב אריאל............................ 1

הקדמה ...................................................... 7

פתיחת שערים............................................... 9

א. בימים ההם בזמן הזה? • ב. המקורות • ג. מתודולוגיה • ד. מבנה

שער ראשון רווחה ויהדות: מסגרת רעיונית

פרק א

ערכי היסוד של מדיניות הרווחה במקורות ההלכה ........ 19

א. חירות כלכלית • ב. עצמאות כלכלית • ג. שוויון • ד. אחווה • ה. דיון

פרק ב

תפיסות היסוד של מדיניות הרווחה היהודית .............. 47

א. חומר ורוח • ב. מי אשם בקיומו של העוני? • ג. הטבע והאדם • ד. אחווה ואחריות אישית • ה. הקניין הפרטי • ו. הסמכות לתקן תקנות מעבר למה שההלכה מחייבת • ז. דיון

שער שני עקרונות הרווחה היהודית

פרק ג

דגמים שונים של מדינת רווחה: מסגרת מושגית .......... 71

פרק ד

הגדרת העוני ............................................... 77

א. מבוא • ב. הגדרת העוני • ג. מאפיינים נוספים של הגדרת עוני • ד. הגדרת עוני במקורות התנאיים ופרשנותם • ה. קו העוני בספרות הראשונים • ו. סיכום ויישום

פרק ה

העניים הראויים לסיוע ..................................... 97

א. עני המסרב לעבוד • ב. מי שעוניו נגרם לו בשל מעשיו או מחדליו • ג. סיוע המעודד עבריינות או התנהגות פסולה • ד. סיכום ומסקנות

פרק ו

על מי מוטלת האחריות להתמודד עם המצוקה החברתית?...................................... 113

א. אחריות אישית • ב. מצוות הצדקה הפרטית • ג. המשפחה והקהילה הטבעית • ד. צדקה ציבורית בקהילה הפוליטית • ה. קיום מצוות צדקה בתשלום מיסים • ו. טיפול רפואי בחולים עניים • ז. דיון ומסקנות

פרק ז

זכויות חברתיות ומצוות הצדקה.......................... 129

א. מבוא • ב. חובות וזכויות במשפט העברי • ג. צדקה פרטית היא חובה ולא זכות • ד. כפייה לקיום מצוות צדקה פרטית • ה. תביעה כנגד הקופה הציבורית • ו. נדבנות וביטוח • ז. סיכום, דיון והמלצות

פרק ח

סיוע אוניברסלי או סלקטיבי ............................. 159

א. מבוא • ב. מבחני זכאות בהלכה • ג. סיוע אוניברסלי כאמצעי למניעת עוני ולשמירת המעמד החברתי • ד. סיוע אוניברסלי בתחום החינוך • ה. סיוע אוניברסלי שאינו מוצדק • ו. דיון ומסקנות

פרק ט

סיכום יסודות תפיסת הרווחה היהודית .................. 171

שער שלישי עיון בסוגיות רווחה מרכזיות

פרק י

רווחתם של קשישים ..................................... 175

א. מבוא • ב. חיסכון לימי הזקנה • ג. כיבוד הורים • ד. סיוע פרטי ומדינתי • ה. דיון ומסקנות

פרק יא

חינוך יהודי ............................................... 189

א. מבוא • ב. אחריות ההורים ללימוד התורה של ילדיהם • ג. החינוך הציבורי – תקנת יהושע בן גמלא • ד. שלושה דגמים לחינוך ציבורי בהלכה • ה. עקרון השוק החופשי במערכת החינוך • ו. דיון ומסקנות • ז. נספח: לימוד תורה לנשים

פרק יב

חינוך מקצועי............................................. 211

א. היחס לחינוך מקצועי במקורות • ב. שיעור התלמידים שהתמסרו ללימוד תורה בלבד • ג. השכלה מקצועית בפסיקתם של חכמי זמננו • ד. היחס להורים המונעים מילדיהם השכלה מקצועית • ה. סיכום

פרק יג

רווחה ודיני העבודה ...................................... 221

א. מבוא • ב. חובת המסירות של העובד • ג. הגנה על שכר העובד • ד. זכות העובד להתפטר • ה. תנאי העבודה • ו. סיכום והמלצות

פרק יד

התאגדות ושביתות....................................... 233

א. מבוא • ב. התאגדות עובדים • ג. זכות השביתה וההשבתה • ד. שביתה בשירותים חיוניים • ה. מסקנות

פרק טו

שכר מינימום ............................................. 251

א. רקע • ב. השפעת שכר מינימום על שיעור האבטלה • ג. שכר מינימום – זכות או חסד • ד. ניתוח שכר מינימום מזווית ערכית • ה. סיכום

אסיף ונעילת שערים ..................................... 259

שער רביעי הרחבות

הרחבה א

סקירה היסטורית של ההתערבות הממשלתית בתחום הרווחה ........................................... 269

א. חוקי העניים • ב. הביטוח הלאומי של ביסמארק • ג. דו"ח בוורידג' והתרחבות מדינת הרווחה • ד. צמצום מדינת הרווחה ועליית הניאו־ליברליזם • ה. ביטחון סוציאלי בישראל

הרחבה ב

הרב קוק והתפיסה המרקסיסטית: עיון בכתביו המוקדמים................................... 279

א. פתיחה • ב. חומריות, רוחניות ולאומיות • ג. המעמדות בחברה • ד. ניצול הפועלים • ה. מהפכנות • ו. הקניין הפרטי והגבלתו • ז. הדרכים למיתון המתח הכלכלי בחברה • ח. סיכום

ביבליוגרפיה.............................................. 297

זיכרון עולם – יצחק צבי רכניץ ז"ל ...................... 307

הדפיסו הדפסה