מתן עדות לטובת גוי נגד יהודי

מותר ואף ראוי להעיד לטובת גוי כנגד יהודי שמנסה לעשוק את הגוי כדי למנוע חילול השם.
tags icon תגיות

השאלה

ברוכים תהיו, שלום רב. 
האם מותר לי לתת עדות (למלא הצהרה) על תנאי מקום העבודה שלי ואופן העבודה, עקב שנתבקשתי ע"י עמית לעבודה שעבדתי בה והינו גוי, התובע לדין את הבעלים היהודי על העלמת שכר ואי תשלום פיצויים ועניינים אחרים שאינני מעורה בהם לגמרי.
 
חשוב לציין שהבעלים משקר, מסלף ומעלים מידע, ולכן אני הסכמתי לתת הצהרה על מה שאני יודע, ותו לא.
 
האם זה מותר, האם עליי לבטל ההצהרה או לבקש לקבלה רק בבית דין תורני?
 

התשובה

בגמ' בבא קמא (קיג,ב) נאמר: ''מכריז רבא, ואיתימא רב הונא... : האי בר ישראל דידע סהדותא לכותי ולא תבעו מיניה, ואזל ואסהיד ליה בדיני דכותי על ישראל חבריה - משמתינן ליה. מאי טעמא? דאינהו מפקי ממונא אפומא דחד.'' כלומר, היות ובערכאות מוציאים ממון שלא כדין תורה עד המעיד שם נגד ישראל גורם להוצאת ממון שלא כדין שכן הם מסתמכים גם על עד אחד. על כן פוסק השו''ע (חו''מ כח, ג) שאסור לעד אחד, שלא היו מוציאים ממון על פיו בבית דין, להעיד לטובת גוי בערכאות. 
אמנם מוסיפה הגמרא (שם): ''תניא, ר' פנחס בן יאיר אומר: במקום שיש חילול השם... אסור.''
 
דהיינו שיקול של חילול ה' יכול לגרום להיתר. וכך פסק המחבר בשו''ע (שם) שאם הגוי ייחד את היהודי להיות עד ויש חילול ה' אם לא יעיד לו, יכול להעיד. שו''ע הרב (דיני עדות ושטרות סעיף ג) מוסיף על דברי השו''ע ''ויעיד לו בכל ענין''. פתחי חושן (ח''י פ''א הערה טו) מדייק מכאן שבמקום שיש חילול ה' מותר להעיד אף אם יוציאו ממנו יותר ממה שחייב בדיני ישראל.
 
אף אם לא ייחדו את היהודי מלכתחילה כעד, כתבו הפוסקים שאם הגוי יודע שהעד יכול להעיד לטובתו מותר (ראה הלכה פסוקה כח,ג;ה,ד על פי כפי אהרן ב, חו''מ ז וערוך השולחן כח,ח)
 
לכן נראה שגם אם נגדיר את ההצהרה הזאת כעדות, היות שמדובר בחילול ה' שאדם מישראל משקר מסלף ומעלים מידע (כמו שצויין) וחילול ה' זה יהיה חמור יותר אם''תשתף פעולה'' אם הבעלים למרות שידוע שאתה יודע את העובדות לאשורן. לכן מותר למסור תצהיר בבית המשפט.
 

 

הדפיסו הדפסה