הסכם השאלת ספר תורה

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
מתוך הספר משפטי ארץ ד: חוזים ודיניהם. מצורף קובץ וורד שניתן לערוך טרם לחתימה
tags icon תגיות
להורדת קובץ מצורף

הסכם השאלת ספר תורה

נערך ונחתם ב____ ביום __ בחדש __ שנת התש__ ( _/ _/ _ למניינם)

בין:

שם ________________________ ת.ז. ___________________

כתובת ________________________________________________

טלפון _____________ טלפון נייד _____________ דוא"ל _____________________

(להלן: "המשאיל")

ובין:

שם ________________________ ע"ר _____________________

כתובת ________________________________________________

טלפון _____________ טלפון נייד _____________ דוא"ל _____________________

(להלן: "השואלת")

 

פרטי ספר התורה: ______________________________________ (להלן: "ספר התורה")

(אם יש סימון וכדו', לציין).

הואיל והמשאיל הוא בעלים של ספר התורה

והואיל והמשאיל מעוניין להשאיל את ספר התורה שבבעלותו לשואלת

והואיל והשואלת מעוניינת לשאול את ספר התורה

מוסכם בזאת כך:

1.       ספר התורה הושאל לשואלת בתנאים הבאים והתבצע מעשה קניין כנדרש.

2.       למען הסר ספק יובהר כי ספר התורה נשאר בבעלותו המלאה של המשאיל.

3.       למען הסר ספק יובהר כי "השואלת" בחוזה זה, משמעה, העמותה, וכן נציגי העמותה הרשמיים, ובכלל זה חברי ועד העמותה כפי שייבחרו מעת לעת על ידי מוסדות העמותה, וכן הגבאים של בית הכנסת אשר מופעל על ידי העמותה. "המשאיל" לצורך הסכם זה הוא המשאיל עצמו וכן יורשי המשאיל, אחרי פטירתו של המשאיל בשיבה טובה.

4.       המשאיל מצהיר כי הספר עבר הגהה ע"י סופר וע"י מחשב וכי כל הטעויות שנמצאו בו תוקנו והוא נמצא ע"י מגיה מוסמך כשר לקריאה בתורה בציבור.

5.       על השואלת לטפל בספר התורה באופן השומר עליו כמקובל. האחריות לאחזקה שוטפת, כולל תיקון טעויות שלא היו בעת ההשאלה, מוטלות על השואלת. תיקון קלקול יסודי, שלא קרה באשמת השואלת מוטל על המשאיל.

6.       שני הצדדים רשאים להודיע בהתראה של 45 יום מראש על סיום החוזה. צד שהודיע על סיום החוזה אחראי על החזרת החזקה בספר התורה לידי המשאיל.

7.       מחקו את המיותר (וחתמו בראשי תיבות בצד):

א. השואלת אינה רשאית להעביר את ספר התורה לחזקתו של אדם או תאגיד אחר ללא רשות המשאיל. השואלת רשאית להוציא את ספר התורה לפעילויות של השואלת מחוץ למבנה בית הכנסת.

ב. השואלת לא תוציא את ספר התורה מבית הכנסת ללא רשותו של המשאיל או בא כחו, למעט לצורך תיקונים נדרשים.

8.       שני הצדדים מעריכים את שווי ספר התורה ביום חתימת הסכם זה בסך ______ ש"ח.[1]

9.       השואלת מקבלת על עצמה אחריות כדין שומר שכר, שחייב בשמירה מעולה, וחייבת בגניבה ואבידה למעט כל מקרה אונס (ובכלל זה אבידה באונס). במקרה של נזק לספר התורה, אבדן או גניבה, כאשר יש מחלוקת בשאלת האחריות, המשאיל מקבל את גרסת השואלת והוא מאמין לנציגיה ללא צורך בשבועה, אא"כ הוא יצליח לשכנע את הבורר הקבוע לקמן כי אין לקבל את גרסתם.

10.    השואלת תבטח את ספר התורה תוך קביעת המשאיל כמוטב, והיא תשלם את הפרמיות לחברת הביטוח במשך כל התקופה שספר התורה מצוי בידה ואף תציג קבלות על תשלום הפרמיות למשאיל, אם יבקש זאת המשאיל. אם אירע נזק שאיננו באחריות השואלת בהתאם להוראות להסכם זה, הרי שהמשאיל ינהל את התביעה מול חברת הביטוח וישלם את דמי ההשתתפות העצמית. אם אירע נזק שהוא באחריות השואלת בהתאם להוראות הסכם זה, הרי שהשואלת תנהל את התביעה מול חברת הביטוח, ותשלם את דמי ההשתתפות העצמית. במקרה של סכסוך בשאלה על מי מוטלת האחריות לנזק, יכריע הבורר.

11.    (>סעיף רשות) המשאיל מתנה עם השואלת כי בית הכנסת יקרא בספר בשבת, לפחות פעם בשנה, (ואפשר להוסיף) בשבת פרשת _________ (יום הזיכרון של ___________).

12.    בכל מקרה של פירוק השואלת ו/או סגירת בית הכנסת המופעל על ידי השואלת ו/או מעבר בית הכנסת למבנה אחר, תחזיר השואלת את ספר התורה למשאיל או ליורשיו, אלא אם יוסכם אחרת בכתב בין הצדדים.

13.    הצדדים קיבלו על עצמם את ___________________________  כבורר מוסכם (להלן, "הבורר"), אם הבורר לא יוכל או לא ירצה לדון בעניין, הצדדים מקבלים את בית הדין שיבחר הבורר. חתימה על החוזה דינה כחתימה על הסכם בוררות כמשמעה על פי דין תורה וחוק המדינה.

14.    הצדדים קיבלו על עצמם, את הבורר, בין לדין תורה בין לפשרה, והם מתחייבים לשלם על נזקים עקיפים (גרמא) ועל מניעת רווח כפי שיקבע הבורר, במקרה שיש לבורר שטר בוררות – כפי שמפורט באותו שטר בוררות. כל תביעה או טענה הנוגעת לחוזה זה, תתברר בפניו, ועל פי כל ראיה שהבורר רואה אותה כמספקת.

15.    שינוי בחוזה יהיה תקף רק אם ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים. כל אחד מהצדדים אשר הצד השני חייב לו חוב לפי חוזה זה, והבורר לא השתכנע שהחוב נפרע, נאמן כשני עדים על הצד השני, יורשיו או חליפיו, לטעון שהחוב טרם נפרע. במקרה כזה, יפרע הנתבע את החוב באופן מיידי, בלא חרם, שבועה וכדומה.

16.    הצדדים מקבלים על עצמם את דעת הפוסק המקיים הסכם זה ומתחייבים על פי דעתו, הצדדים מודים שכל ההתחייבויות וההקנאות נעשו על פי "היתר עסקא" כתיקון חכמים, ושכל התנאים נעשו על פי דיני התנאים כתקנת חכמים. כל הקניינים, החיובים ותנאי הסכם זה נעשו בקניין היותר מועיל על פי דין תורה בכלי הכשר לקנות בו בבית דין חשוב מעכשיו באופן שאין בו אסמכתא, כתקנת חכמים.

17.    החתומים מטעם השואלת מצהירים כי בסמכותם להתחייב ולחתום מטעמה.

ועל כל הנ"ל באנו על החתום:

_______________

המשאיל

_______________

השואלת

 

מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי השואלת עמותת _______________ באמצעות ה"ה ___________, ת.ז. ____________ ו-______________, ת.ז. _______________, וכי חתימתם של הנ"ל בצירוף חותמת העמותה מחייבת את העמותה לכל דבר ועניין.

_______________

תאריך

_______________

עו"ד

 

 

 

[1].         מטרת סעיף זה לחסוך התדיינות על שווי ספר התורה במקרה של נזק או אובדן. אבל יכולים הם להסכים כי הנזק יוערך ע"י שמאי מומחה.

הדפיסו הדפסה