צוואה - הרב יהודה סילמן

הרב יהודה סילמן
נוסח צוואה מאת הרב יהודה סילמן
tags icon תגיות

נוסח שטר צוואה

הרב יהודה סילמן

דרכי חושן א (בסופו), חלק השטרות, עמ' 2

 

מאחר ואין אדם יודע את עתו ומידת ימיו, ראוי לו בעודנו בריא, לדאוג ליום אחרון, ולכתוב צוואה, שתביע בשפה ברורה, מה יעשה בעיזבונו, לאחר אריכות ימיו ושנותיו. ואעשה כן גם אני האיש _____________ בעל ת.ז _________________ ברצוני החופשי, ובהיותי בדעה גמורה, בלב שלם ונפש חפצה, בלא שום כפיה.

ודברים אלה הכתובים כאן, בתור צוואה, יבטלו כל צוואה קודמת שלי.

פרטי הצוואה :

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

כדי לקיים דברים אלו, לפי תורתנו הקדושה בלא פקפוק אני נותן לנהנים מצוואה זו את רכושי, ככל המפורט לעיל, במתנת בריא מהיום ולאחר מיתה, גוף מהיום ופירות לאחר מיתה, אם לא אחזור בי ואכתוב צוואה אחרת מהיום ועד פטירתי. והקניתי זאת בקניין גמור אגב סודר, קניין אגב קרקע, קניין סיטומתא, ובכל קניין אחר המועיל מהתורה או מדרבנן. כל דבר לפי הקניין המועיל בו, ובאופן שאין קניין דבר אחד מותנה בקניין אחר.

מלבד זאת הריני מתחייב:

 

לנהנים הנזכרים בצוואה זו, בקניין גמור אגב סודר, ומודה שהתחייבתי לפי סכום כסף השווה לערך הנכסים שיהיו לי שעה אחת לפני פטירתי.

[בין קרקעות בין מיטלטלין, וכן כספים שיש לי בחשבונות בנק, חובות שחייבים לי. וכל זכות ממונית אחרת]. לכל אחד כפי ערך שיווי חלקו היחסי בצוואה.

ופרעון התחייבות זו הותנה שיהיה לאחר אריכות ימי ושנותיי, אך ורק מאותן הנכסים. ולאחר גביית וחלוקת הנכסים כפי צוואה זו אפטר מהתחייבות זו. וכמו כן אני מודה שהתחייבתי כנ"ל, וכל זה בתנאי שלא אחזור בי ואכתוב צוואה אחרת.

ואני ממנה בזאת את ______________________ כמנהל עיזבון מטעמי לקיים הצוואה כולל מכירת נכסים אם יהי צורך וחלוקתם כפי הצוואה.

ועשיתי את כל הנ"ל במטרה שיתקיים האמור בצוואה, באופן המועיל ביותר, לצורך קיום הוראתי.  והתנאים שבצוואה נעשו בצורה המועלת כתנאי בגו"ר.

ובזה באתי על החתום ביום _______________:

 

אנו הח"מ מאשרים בזה כי הרב _________________ הופיע לפנינו, ואמר לנו היו עלי עדים וקנו ממני הקניין גמור אגב סודר, וכתבו ותנו לנהנים מצוואתי שיהא בידם שטר ראיה. ואנו מאשרים בזה: שהנ"ל חתם לפנינו על שטר צוואה ומתנה זה, וקנינו ממנו בקניין גמור אגב סודר, לטובת הנהנים בקניינים נפרדים להקנות ולהתחייב ככל המבואר בשטר זה, במנא דכשר למקניא ביה, וכן הקנה לפנינו אגב קרקע ככל האמור לעיל, במתנה והתחייבות גלויה ומפורסמת לכל, שלא בהשטאה ושלא בהשבעה, וגם הודה לפנינו על כל הנ"ל במעמד שנינו. וברצונו הטוב, בלא שום השפעה, תחבולה, תרמית או כפיה, כי אם בלב שלם ונפש חפצה, וכשהוא בדעתו המליאה, ומתוך הבנה שלימה של הצוואה. ואנו עדים הח"מ מצהירים בזאת שהננו גדולים, ואין לנו שום קורבה לאחד מהנהנים מן הצוואה, וגם אין לנו שום טובת הנאה מצוואה זו. והכול שריר וקיים.

 

אני _________________________ עד

אני _________________________ עד

 

נ.ב אם ח"ו אגיע למצב שבו לא אוכל להחליט לבד, הריני מוסר לשיקול דעת הרב _________________ שזכותו להחליט שאני זקוק לנכסים אלו בכולם או בחלקם להוצאותיי, וכל שהחליט כן הרי דינו כאילו חזרתי בי לגבי חלק זה מהנכסים.

הדפיסו הדפסה