רווחה יהודית 6: צדקה בתשלום מיסים

השיעור עוסק בשאלה האם ניתן לקיים מצוות צדקה בתשלום מיסים, ואם כן, באיזה חלק מהמיסים?

שיעור 6: צדקה בתשלום מיסים

מיסים במקום צדקה

1.      בבא בתרא ט, א

אם עושין צדקה - מוטב, ואם לאו - באין עובדי כוכבים ונוטלין בזרוע, ואעפ"כ נחשב להן לצדקה, שנאמר: (ישעיהו ס, יז) ונוגשיך צדקה.

2.      מהרש"א שם, ד"ה ואעפ"כ

מפני שעכו"ם נוטלין מן העשיר תחת העני.

3.      שו"ת דעת כהן סימן קלב

ובנוגע לקופת הממשלה... ברור הוא שממון רב של ישראל נמצא בהכנסת הממשלה... ויש לומר עוד על פי סוגיא דבבא בתרא ט, א, באגדתא שם, דגם מה שנכרים נוטלים מישראל נחשב לצדקה, שנאמר: "ונוגשיך צדקה". והיינו מה שנוטלים גם על ידי כח המלכות, אם כן נחשבים הכספים של ההכנסות שישראל מכניסים להממשלה, בכל מקום שהם, לכספי צדקה של ישראל, ואם אח"כ הם לוקחים מזה, מדידהו קא שקלי...

4.      חתם סופר בבא בתרא ט, א

בחידושי תורה כתבתי היינו דפירש"י ויבוא יעקב שלם בגופו ובממונו ובתורתו, פי' בממונו שלא חסר כלום מכל אותו הדורן. ולכאורה איך אפשר שלא חסר כלום... ואפשר שלא קיים יעקב או לא יכול לקיים מצות צדקה בבית לבן ועתה ע"י הדורן שנתן לעשיו וכתיב ונוגשיך צדקה השלים ממונו שלא הי' עוד ממון חסר וגם שלום תורתו שקיים המצוה של צדקה שהי' חסר לו מתורתו.

צדקה ממעשר עני

5.      תוספתא פאה ד, טז

מעשר שני [הראשונים גורסים: עני] אין גובין ממנו מלוה וחוב ואין משלמין ממנו את הגמולין ואין פודין בו שבויין ואין עושין בו שושבינות ואין נותנין הימנו דבר לצדקה.

6.      רמב"ם מתנות עניים ו, יז

מעשר עני... משלמין ממנו דבר של גמילות חסדים וצריך להודיעו שהוא מעשר עני, ואין פודין בו שבויים, ואין עושין בו שושבינות, ואין נותנין ממנו דבר לצדקה...

7.      בית יוסף יורה דעה סימן שלא

ומ"ש ואין נותנין ממנו לצדקה. היינו לומר שאם פסקו עליו בני העיר צדקה לא יתן להם מעשר עני שנמצא פורע חובו במעשר עני.

8.      ב"ח יורה דעה סימן שלא

משמע דסבירא ליה [לבית יוסף] דאם לא פסקו עליו כבר צדקה יכול לתת ממנו לכיס של צדקה. ולי נראה דאפילו לכיס של צדקה אינו רשאי ליתן דעיקר המצוה היא שיתן בעל הבית מעשר עני לעניים מלבד מה שנותן הגבאי לכל עני ועני בכל ערב שבת מקופה של צדקה ואם יתן לכיס של צדקה לא יתנו לעניים אלא קצבתן...

צדקה ממעשר כספים

9.      שו"ת מהרי"ל סימן נו

אם אדם יוצא מצות מתנה לאביונים במה שנותן להם מעות של מעשר...?

תשובה ומתנות לאביונים, ענ"ד נוטה דלא נפיק במעות מעשר כיון דתקנתא דרבנן [היא] הוי דבר שבחובה, ונמצא זה פורע [חובו] ממעשרו ואין לו בו אלא טובת הנאה, ויש מרבותינו דפסקו דאינו ממון למ"ד ממון מ"מ הוי דבר שבחובה וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין.

10.  רמ"א יורה דעה רמט, א

ואין לעשות ממעשר שלו דבר מצוה, כגון נרות לבית הכנסת או שאר דבר מצוה, רק יתננו לעניים. 

11.   ט"ז שם, א[1]

וכל שכן לפרוע בהן מסים דאסור, דאיתא בפרק קמא דבבא בתרא, שאפילו מה שאומות העולם נוטלין בזרוע נחשב לצדקה, מכל מקום מקרי זה פורע חובו מן הצדקה. תדע, דהא גם במה שאדם זן בניו הקטנים אמרינן בפרק נערה שנתפתתה דהוי בכלל "עושי צדקה בכל עת", וכי סלקא דעתך שיוציא אדם מעשר שלו לזון בניו הקטנים?!

12.  רמ"א יורה דעה שלא, קמו

הרב המחבר הזה השמיט כל דיני מעשר עני, שכתב הטור שיש ללמוד מהם הרבה דיני צדקה הנוהגים האידנא.

13.  ט"ז יורה דעה שלא, לב

ולא פודין בו את השבויים ולא עושין בו שושבינות ואין נותנין ממנו צדקה (כפירש ב"י צדקה שפסקו עליו בני העיר שכבר נתחייב בה דה"ל פורע חובו).

14.  ב"ח יורה דעה סימן שלא

מיהו אין זה אלא במעשר עני מזרע הארץ שהיא מצוות עשה מן התורה אבל מה שאדם מעשר ממה שמרויח במשא ומתן ככספים ושאר רוחים אינו בכלל זה ויכול ליתן ממנו לצדקה ולפדיון שבויים שהרי אינו חייב בה לא מן התורה ולא מדרבנן.

מיסים ממעשר כספים

15.  צדקה ומשפט, פרק ו, הערה כט

נראה בזמננו בארץ ישראל שאע"פ שבמסים יש חלק שמקציבים לתמיכות לעניים ולמוסדות, אינו יכול להחשב אפילו החלק היחסי של המסים ממעות מעשר.

16.  שו"ת מנחת יצחק חלק ה סימן לד

היכא דנודע בודאי, דנותנים המס שלו לצדקה, ולאותו הצדקה, אשר הנותן מצוה ליתן, בודאי אפשר לנכות מהמעשר.

17.  הרב שלמה זלמן אויערבך, מובא בספר הלכות מעשר כספים, פרק כד, סעיף יא, עמ' קצט:

כיון שחלק מהמסים הולך למטרות צדקה, כגון סעד, בריאות וכדו', על כן בארץ ישראל שרוב הנהנים מכספי הסעד הם יהודים, מותר לשלם מכספי המעשר את אותו החלק שהולך למטרות... אמנם בחוץ לארץ אינו רשאי לעשות כן.

18.  שו"ת ציץ אליעזר חלק ט, א, א

האם אפשר לזקוף על חשבון מעשר כספים את הסכומים שאנו משלמים למס הכנסה לממשלה, כולם או בחלקם, וזאת בהתחשב עם העובדה שהממשלה עצמה מפרישה סכומים נִכּרים לצרכי צדקה וחסד, לעזרת הישיבות לקיום שרותים דתיים לבנין מקואות ושכרם של רבנים והחזקת בתי הדין הרבניים?...

יוכל גם להתנות בכזאת... שיוכל לשלם מזה גם למסים בהיות שגם זה נחשב כתשלום - למצוה, או שינכה לפי חשבון ממה שמורידים לו עבור מסים, ויחשב זה אפ"ה כמקיים מצות מעשר כספים, ומכש"כ כשמשלם מזה עבור מסים-לישראל שהכל הולך כמעט לצרכי הציבור-הישראלי.

איזה חלק מהמיסים נחשב לצדקה?

19.  הרב אלחנן פרץ, מעשה הצדקה, ירושלים תשס"ה, עמ' צד-צה

נתינת מיסים אין עיקרם לצדקה אלא לעשות רצון המלכות, אבל בית דין הכופין אדם, עיקרה הכפיה מתייחסת לצדקה ולכן שפיר אפשר לתת מכסף מעשר, ולפי זה הביטוח לאומי נחשב לצדקה.

20.  שו"ת מלמד להועיל יו"ד, קב

ואף על גב דהקהל מוציאין הרבה ממעות הנתינה לצורך העניים וללמוד הילדים מ"מ כיון שיש בכלל הוצאת הקהל ג"כ הרבה דברי הרשות א"כ מי שמוסר מעות להקהל הוי כמי שמתנה עמהם להוציאן לדברי הרשות דקיי"ל אין ברירה...

21.  שו"ת מנחת-יצחק ה, לד, יא

לענין צדקה, העיקר הוא ההנאה הבא מן הממון, וא"צ לומר שזהו אותו החלק שנתערב, בזה שפיר י"ל ברירה, דעניים המהוגנים נהנים מחלקו...

22.  ראשון לציון רמט, א בשיטת הט"ז, וכן דעת שו"ת אגרות-משה יו"ד א, קמג; שו"ת מנחת-יצחק ה, לד, ט, שו"ת שבט-הלוי ה, יו"ד, קלג, ד - ניכוי

נראה דעכ"פ לא מחייב לתת המעשר אלא אחר שיטול שיעור המס לא שיתחייב לתת המעשר עליו והוא צריך לתתו למס הגם שהוא ריוח לו הרי הוא נותנו במס דהוי כצדקה ודמי הא לפאה דפטורה מהמעשר

23.  מאירי בבא בתרא ט, א - זיכוי

המס כשהוא נותנו בנאמנות, יש בו צד צדקה, והוא שמנכה חלק העניים.

24.  שו"ת ישכיל עבדי חלק א - יורה דעה סימן יג, סעיף ד, אות ז

דהרי חלק המגיע לעניים בתיקון הדרכים ודאי דמטילים אותו על שאר העם וא"כ הוי כאלו נותנו לעניים אלא שלפי"ז אינו יכול ליתן ממעות מעשר רק כשיעור התוספת שהוסיפו עליו בגלל העניים אך המגיע לח' עצמו חייב לשלמם מן החולין

25.  שלמה לוי, "מסים כצדקה וכמעשר כספים", תחומין לב, עמ' 200

את מעשר הכספים יש לחשב מהשכר נטו. בנוסף, לכאורה ניתן להחשיב לפחות 2% מתשלומי מס ההכנסה, 5% מתשלומי המע"מ ו-20% מהפרשות הביטוח הלאומי כמעשר כספים. 

 

[1] וכן כתב בשו"ת חוות יאיר סימן רכד; ובשו"ת אבקת רוכל, ג, בסופו; ובשו"ת שו"ת ישכיל עבדי חלק א - יו"ד סימן יג.

הדפיסו הדפסה