חוק החמץ ואופן יישומו הראוי

עו"ד וטו"ר אברהם קלמנזון
המלצתנו למנהלי בתי החולים היא להבהיר למבקרים שקיים איסור לשים כל אוכל שהובא מבחוץ לבתי החולים בתוך כלי בתי החולים בפסח, ומן הראוי שכך יהיה גם בכל השנה, מטעמי שמירת כשרות.
tags icon תגיות

 

חוק החמץ ואופן יישומו הראוי

נייר עמדה מטעם מכון "משפטי ארץ" (ע"ר)

כתיבה: עו"ד וטו"ר אברהם קלמנזון

עריכה: הרב ד"ר עדו רכניץ

המסמך אינו משקף בהכרח את עמדת המכון

א.    פתיחה

בימים אלו התקבל חוק זכויות החולה (תיקון מס' 13), התשפ"ג– 2023 שמטרתו לאפשר למנהלי בית החולים לנקוט באמצעים מסויימים בשביל לצמצם את האפשרות שמבקרים שיכניסו חמץ לבית החולים, יפגעו ברצונם של חלק מהחולים להימנע מאכילת חמץ או מאכילה מכלים ששימשו לחמץ. למרות האופן בו החוק השתקף לעיתים בתקשורת, נוסח החוק שהתקבל לבסוף השאיר בידי מנהלי בתי החולים שיקול דעת נרחב:

"מנהל בית חולים רשאי לקבוע הוראות בדבר איסור או הגבלה של הכנסת חמץ למבנה בית החולים, כולו או חלקו, הנדרשות לשם שמירת כשרות לפסח עבור המטופלים המאושפזים בו [...] הוראות כאמור ייקבעו לאחר שמנהל בית החולים שקל חלופות אחרות ובהתחשב בזכויות המטופלים ובצורכיהם, ובכלל זה צורכיהם הרפואיים, ורשאי הוא להתחשב בין היתר בצורכי המלווים והעובדים".

נייר זה יבקש לעסוק בשאלת האיזון בין חופש דת לחופש מדת בהקשר זה.

ב.    רקע הלכתי

בפסח ישנם כמה מצוות בכל הנוגע לחמץ ועיקרם לעניינו :

1.    איסור אכילת חמץ

"זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ"[1]

בהלכה נקבע שאיסור חמץ הוא בעל חומרה מיוחדת משאר האיסורים. כדברי הרדב"ז: "וחומרות כאלו לא נמצאו בכל האיסורין שבתורה".[2]

בין היתר נקבע כי אסור לאכול אפילו כמות קטנה של חמץ שהתערבה במזון הכשר לפסח.[3] בנוסף יש איסור לאכול בפסח בכלים שנעשה בהם שימוש מסוים בחמץ.[4]

2.    איסור החזקת חמץ

ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם [...][5] ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך"[6]

האיסור על יהודי להחזיק חמץ תקף כאשר החמץ נמצא בבעלותו, אך גם כאשר החמץ אינו בבעלותו אלא באחריותו.[7] אין איסור לראות או להיות בנוכחות חמץ של הזולת.

ג.     התפיסה ההלכתית בנוגע לכפייה דתית

למרות שבדורות עבר הייתה מקובלת התפיסה שפעמים ובית דין "כופין על המצוות".[8] אולם, גדולי הפוסקים בדורות האחרונים הבהירו שבמציאות ימינו ברור שכפייה לקיום המצוות לא תוביל לקיום המצוות אלא רק לשנאת המצוות, ובמקרים אלו לא נאמר דין "כופין על המצוות",[9] ולכן, ככלל, יש להימנע מ כפייה דתית ויש לקבל את החלטות האדם הפרטי בכבוד ובנימוס. [10]

מסקנת הדברים, שיש למצוא דרך לאזן בין השמירה על חופש הדת של שומרי המצוות להיזהר מאכילת חמץ או מאכילה מכלים שהיה בהם חמץ, לבין החופש מדת של מי שאינם יהודים ומי שאינם רוצים לשמור מצוות.[11]

החוק במתכונתו הסופית לא קובע מסמרות בשאלה הדרך הראויה לאזן בין הערכים עליהם עמדנו, ומעניק למנהלי בתי החולים את החופש לקבוע הוראות לעניין זה בכפוף להוראות החוק הקבוע בישראל. בהתאם, ראוי לשאול מהי הדרך הראויה על פי ההלכה לאזן בין ערכים אלו ומהו אופן היישום הראוי של החוק.

ד.    שלילת האפשרות לבדוק את תיקי מבקרים

במסגרת הדיונים השונים שעלו בכנסת סביב הצעת החוק וכן בשיח הציבורי, נשקלה האפשרות לאפשר למאבטחי בית החולים את האפשרות החוקית לבדוק האם תיקי המבקרים מכילים חמץ ונכון לעכשיו הנחיה זו עודה מופיעה בהנחיות הרבנות.

מבלי להכריע בשאלה האם לאור החוק הקיים בישראל ונוסח החוק שהתקבל לבסוף, בדיקה שכזו בתיקי המבקרים חוקית אם לאו, דומה שיש לשלול אפשרות זו גם מסיבות טכניות, ציבוריות, ערכיות והלכתיות.

מבחינה טכנית, גם אם המאבטחים לבית החולים יבדקו את תיקי המבקרים וימצאו דבר החשוד בעיניהם כחמץ, ספק איזו תועלת תצמח מכך? הרי גם אם תימצא לחמנייה טרייה בתיקים, כל מבקר יוכל לטעון שמדובר במאפה כשר לפסח. דומה שברור שלא תהיה למאבטחים כל יכולת לברר אם מדובר בטענה כנה או שקרית, ועליהם יהיה לאפשר למבקר להכניס את הלחמנייה לבית החולים.

מבחינה ציבורית, אין ספק שפעולה פולשנית ואגרסיבית כחיפוש בתיקי המבקרים שלא לצרכי ביטחון, תוביל להתנגדות עזה והעלאת העוינות בציבור החילוני כלפי הציבור הדתי וכלפי התורה והמצוות.

מבחינה ערכית והלכתית, כבר עמדנו על כך שעל פי ההלכה עצמה יש להימנע מכל כפייה דתית כאשר אין בכך כל תועלת, וקיים אף איסור לעשות זאת כאשר ברי שמעשה הכפייה יוביל לשנאת התורה והמצוות.

יתר על כן, גם אם מדובר בחמץ ברור, כגון באוכל תעשייתי ארוז כחבילת עוגיות שאינן כשרות לפסח, ברי שגם מהבחינה ההלכתית היבשה ביותר דומה שיש איסור ברור בחיפוש בתיקי המבקרים בכדי ליטול מהם את החמץ. על פי כללי ההלכה אסור להגיע למצב בו החמץ שהמבקרים מביאים איתם יינטל בידי המאבטחים, בין אם הם יפקידו אותו ברשות בית החולים ובין אם אך יחזיקו בו. שהרי אזי החמץ יהיה באחריות בתי החולים, באופן כזה בו בתי החולים הם שיעברו באיסור בל ייראה ובל יימצא.[12]

ה.   המלצה להנחיות עבור המבקרים

לאור כל זאת, המלצתנו למנהלי בתי החולים היא להבהיר למבקרים שקיים איסור לשים כל אוכל שהובא מבחוץ לבתי החולים בתוך כלי בתי החולים בפסח (ומן הראוי שכך יהיה גם בכל השנה, מטעמי שמירת כשרות). מסתבר שכלל גורף שכזה, שאינו עוסק רק במזון שאינו כשר, תמעיט את תחושת הפגיעה ברגשות מי שאינו שומר כשרות ותשיג את האיזון הנכון בין חופש הדת של שומרי המצוות לבין הרצון להימנע מכפייה דתית.

 

 

[1] שמות יג ג.

[2] שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תקמו (תתקעז).

[3] שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תמז סעיף א

[4] שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תנא. אמנם במידה והכלי ששימש לחמץ התערבב בכלים נוספים, יש המתירים לעשות בו שימוש, ראו שו"ע יורה דעה, סימן קב, סעיף ג; שו"ת יביע אומר ז, חלק יורה דעה, סימן י.

[5] שמות יב טו

[6] שמות יג ז

[7] שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תמ סעיף א

[8] ראו רמב"ם הלכות סנהדרין, פרק א הלכה א.

[9] ראו בדברי הרב ישראלי: ""בדורנו שהחינוך והסביבה משפיעים על הרבה בכיוון שלילי בחינת תינוק שנשבה, אם כי לא נפקע מהב דיני תוכחה או אפרושי מאיסורא, מכל מקום לא שייך בהם הדין שיש על בית הדין (או על אלה הפועלים מכח שליחותייהו) לכופם בהכאה וכיוצא בזה, שזה אינו שייך אלא באלה שרוצים לעשות כל המצוות מה שאין כן הללו שאינם מכירים בערך המחייב שבמצות הרי גם אם תגבר ידענו עליהם על ידי ההכאה לא ישתכנעו באמיתות המצוות ולא יסכימו להם מרצון. ממילא כל המטרה שבכפיה על מצוות לא תושג על ידי הכפיה. ולפי מה שדייקנו מדברי הר"ן בחידושיו, כלל זה אמור גם לענין מצות לא תעשה, שדין הכפיה שניתן לבית הדין הוא על מנת להחזירם למוטב שיאמרו "רוצה אני" מתוך הסכמה שבלב. ועל פי סברת הרמב"ם הנ"ל ממילא אין קיים כאן דין הכפיה כל עיקר הן למצוות עשה והן לא תעשה" עמוד הימיני סוף סימן י; וראו גם בדברי החזון איש במקום אחר: "ונראה דאין דין מורידין אלא בזמן שהשגחתו יתברך גלויה כמו בזמן שהיו נסים מצוין ומשמש בת קול, וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית לעין כל, והכופרין אז הוא בנליזות מיוחדות בהטיית היצר לתאוות והפקרות, ואז היה ביעור רשעים גדרו של עולם שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פורעניות לעולם ומביא דבר וחרב ורעב בעולם, אבל בזמן ההעלם שנכרתה האמונה מן דלת העם אין במעשה הורדה גדר הפרצה אלא הוספת הפרצה שיהיה בעיניהם כמעשה השחתה ואלימות ח"ו וכיון שכל עצמנו לתקן אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון ועלינו להחזירם בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה במה שידינו מגעת" חזון איש יורה דעה הלכות שחיטה ב סוף אות טז.

[10] כדברי הרב אויערבאך: "בהא דצריך כל אדם לשום דרכיו ולכוין מעשיו לשם שמים, חושבני, במי שבא אליו אורח חשוב, אשר איננו שומר תורה ומצוה, אבל עדיין יש לו אהבה לבני תורה, וגם תומך במוסדות תורה וכדומה, ואם הבעה"ב לא יתנהג אתו בנימוס המקובל לכבד אותו במידי דמיכל ומשתי, בגלל זה שמצד הדין אסור ליתן לאכול אלא למי שיודע שנוטל ידיו ומברך (כמבואר בשו"ע או"ח סי' קס"ט סעי' ב'), וכמו כן אם אפילו בצורה מכובדת יבקש ממנו ליטול ידים ולברך, יראה הדבר כפגיעה ועלבון בכבודו, וזה גם ירגיז אותו מאד, ויתכן שבגלל הדבר הזה יתרחק חס ושלון ביותר מהתורה, וגם יבוא לידי כעס ושנאה על כל ההולכים בדרך התורה, דבכהאי גוונא חושבני, שנכון באמת לכבד אותו באכילה ושתיה, ולא לחשוש כלל לאיסור של לפני עור לא תתן מכשול [...] וכיון שאם לא יתן לו לאכול הרי יכשל האורח באיסור יותר גדול, נמצא דליכא כלל שום עבירה, כיון דליכא הכא שום נתינת מכשול, אלא אדרבה יש כאן הצלה ממכשול גדול מאד [...]" שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן לה.

[11] להרחבה על שאלת הכפייה הדתית כנגד הבחירה החופשית וחירויות הפרט בהלכה, ראו בספרו של הרב עדו רכניץ מדינה כהלכה (תשע"ח), בעמ' 326.

[12] שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תמ, סעיף א; משנה ברורה, שם.

הדפיסו הדפסה