חוקי התורה: הגורם הנאה ממונית לחברו ללא הסכם - יורד לשדה חברו (תשפ"א)

הרב עדו רכניץ
מסמך נוסף במסגרת פרויקט כתיבת חוקי התורה, ובו דיני הגורם הנאה לחברו ללא הסכם.
tags icon תגיות

עודכן לאחרונה בשנת תשפ"א

1.       הגדרות

מהנה: אדם המשביח רכוש חברו או הגורם לחברו הנאה ממונית, ללא הסכם ביניהם;

נהנה: אדם אשר נהנה מפעולתו של מהנה;

רכוש: מקרקעין או מיטלטלין;

שבח: השבחת רכוש אשר דרשה עבודה ו/או השקעה כלכלית.

 

2.       מהנה ברשות

 

המהנה את חברו על ידי פעולה שמקובל לשלם עבורה, ברשות חברו או ברשות בית הדין,[1] חייב הנהנה לשלם[2] למהנה את המחיר המקובל בשוק לביצוע הפעולה כפי שבוצעה.

3.       משביח שלא ברשות

המהנה חברו על ידי השבחת רכושו של חברו, ללא רשותו וללא רשות בית הדין, יחולו לגביו הוראות אלה:

  1. היה השבח שבח כזה אשר הרכוש מיועד לו,[3] חייב הנהנה לשלם למהנה את המחיר המקובל בשוק לביצוע ההשבחה כפי שבוצעה.
  2. לא היה השבח שבח כזה אשר הרכוש מיועד לו, חייב הנהנה לשלם למהנה רק את שווי עליית ערך הרכוש, או את עלות עבודה דומה, או את הוצאות המהנה לביצוע ההשבחה,[4] לפי הנמוך מבין השלושה.
  3. על אף הוראות סעיף קטן ב, אם גילה הנהנה במעשה או בדיבור כי הוא שבע רצון מההשבחה, חייב הנהנה לשלם למהנה את המחיר המקובל בשוק לביצוע ההשבחה כפי שבוצעה.[5]

 

4.       הסרת השבח

המהנה את חברו על ידי השבחת רכושו של חברו, ללא רשותו וללא רשות בית הדין, יחולו גם הוראות אלה, במקביל להוראות סעיף 3

א. אם הסרת השבח אפשרית יחולו הוראות אלה:

  1. ביקש הנהנה מהמהנה להסיר את השבח, חייב המהנה להסירו;[6]  
  2. המהנה רשאי גם  על פי שיקול דעתו להסיר את השבח, בתנאי שהסרת השבח לא תגרום כל נזק לרכוש.[7]
  3. (א) עם הסרת השבח, בהתאם לאמור בס"ק 1 ו-2, יהיה הנהנה פטור מתשלום השבח והוראות סעיף 3 לא יחול.

ב. במקרים בהם לא ניתן להסיר את השבח, וניכר כי אין לנהנה כל תועלת בשבח – פטור הנהנה מלשלם למהנה.[8]

 

[1] ערוך השולחן חו"מ סי' שעה סע' ז

[2] שולחן ערוך סי' שעה סע' ד'; מגיד משנה הלכות גזילה ואבידה פ"י ה"ז, שזהו ביאור "ידו על העליונה".

[3] שולחן ערוך סי' שעה סע' א.

[4] שולחן ערוך סי' שעה סע' א.

[5] שולחן ערוך סי' שעה סע' ג.

[6]  שולחן ערוך סי' שעה סע' ב; אם ברור לבית הדין, בהתחשב בטיב הקרקע ובעל הקרקע,  שהיה בעל הקרקע משביח גם הוא את אותו השבח, אין בעל הקרקע רשאי לחייב את המשביח להסיר את השבח, ואף המשביח אינו רשאי להסיר את שבחו, וחייב הנהנה לשלם למהנה את המחיר המקובל בשוק לביצוע ההשבחה כפי שבוצעה. (ערוך השולחן שם סע' יא).

[7] שולחן ערוך סי' שעה סע' ב; ו.

[8] חזון איש בבא בתרא סי' ב אות ו, ד"ה ושבחא. קצות החושן סי' שו ס"ק ו, כתב שבכל מקרה בעל הרכוש יכול לדרוש את הסרת השבח, ולכן אם הדבר בלתי אפשרי בעל הרכוש פטור משלם. לעומת זאת, בנתיבות המשפט סי' שעה ס"ק ב כתב שאם לא ניתן להסיר את שבח (כגון, במקרה של צביעה) על הנהנה לשלם על השבח ויחולו הוראות סעיף 3. החזון האיש הכריע, כאמור, כי הדבר תלוי בשאלה האם יש לנהנה תועלת בשבח.

הדפיסו הדפסה